ปัจจุบันทางโรงเรียนได้เปิดระบบ VPN เชื่อมต่อจากผู้ใช้ภายนอกเข้ามาใช้บริการในเครือข่ายคอมเน็ตเวิร์ค

         หรือบริการเชื่อมต่อจากภายนอกดังนี้ิ