แจ้งประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้ใช้บริการทุกท่าน

เนื่่องด้วยปัจจบัน จากสถิติการเข้าใช้งาน โดยแยกจากชนิดอุปกรณ์ใช้งาน ผลจากรายงานสถิติการเข้าใช้งาน ในหัวข้อ ประเภทอุปกรณ์ ในการเข้าใช้บริการ พบว่า ตั้งแต่จัดเก็บ Log ไฟล์การเข้าใช้งาน โดยเก็บข้อมูลสถิติ ตามตัวชีวัดมาตรฐาน การบริการ อ้างอิงดัชนี IP และ MAC Adreass ใน Log  ตั้งวันที่ 1 กันยา 62  ถึง7 ธันวา 62 มีการเข้าใช้งานจำนวน 30,372 ครั้ง

โดยแบ่งเป็นประเภทอุปกรณ์

- สมาร์ทโฟน สูงสุด 72% 

- พีซี หรือ คอมพิวเตอร์ 26%

- แท๊บแล๊ต 2%

 

และสอดคล้องกับ เว็บไซด์หลักของโรงเรียน www.sumontarsuksa.ac.th

ในการเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการ 2 ปีั ปฏิทินการศึกษา 1 พฤษภาคม 61 ถึง 7 ธันวาคม 2562

จากจำนวนผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด  801,251 ครั้ง

- สมาร์ทโฟน สูงสุด 57 % 

- พีซี หรือ คอมพิเตอร์ 36%

- แท๊บแล๊ต  7 %  

ทั้งนี้ตามข้อมูล อ้างอิง ของธุรกิจและเว็บไซด์ในเครือ ASP กรุ๊ป ซึ่งให้เป็นผู้ให้บริการ เว็บไซด์ คอนเทนบริการให้กับหน่วยงานรัฐ  และทำตลาดมาร์เก็ตติ่งออนไลน์ให้กับภาคเอกชน  และผลจากการสำรวจผู้ใช้บริการ สมารฺ์โฟนยงเป็นอุปกรณ์เข้าถึงบริการและservice ต่างๆ มากเป็นอับดับ 1 

และด้วย เป็นเว็บไซด์ด้านความรู้ ด้านการศึกษา และบริการข้อมูลสนเทศ ผลงาน งานวิจัย โครงการและโครงงานต่าง โดยพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่คือ แวดวงทางการศึกษา  คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาระบบ ตลอดถึง และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป จึงเล็งเห็นความสำคัญในการ ส่งเสริมและสนับสนุน ความรู้ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่นับวันยิ่งมีจำนวนมากขึ้น จึงจะทำการปรับเปลี่ยน เว็บไซด์ จากเดิมเป็นประเภท วันเวย์ ONE WAY หรือสื่อสารทางเดียว ไปเป็นแบบ TWO WAY หรือผู้่ใช้มีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นบทความ องค์ควรรู้  บทเรียน เนื้อหาด้านวิชาการ โครงงาน โครงการ หรือแม้แต่ข่าวสาร ค่างๆ สามารถโต้ตอบ คอมเมนต์ หรือแสดงความคิดเห็น ตลอดถึงการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ นวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการ การสอนใหม่ๆ หรือบทความต่าง โดยสมาชิคสามารถเผยแพร่ ได้ตามความถนัด ไม่หยุดติดว่า สังกัดไหน โรงเรียน ไหน ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำ Lab นี้ ด้วยเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาตนสู่การสอนอย่างมีคุณภาพ ผมจึงข้อแจ้งให้ทราบว่า ด้วยเนื้อหา  ผลงาน หรือข้อความอันใดที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ ไม่พาดพิ่ง กล่าวหาหรือกระทำการให้บุคคลอื่นบุคคลใดได้รับผลกระทบและเสียหาย และเข้าค่าย ความผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และ พรบ.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และมิใดกระทำตน ที่มีึพฤติกรรม  เป็นการกีดกัน ปิดกั้น กีดขว้าง ความรู้และเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ หรือมีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าในผลงานที่อันเป็นการละเมิด หรือสร้างความรู้สึกปั่นทอดจิตใจผู้อื่นไม่ว่าด้วยภาพหรือข้อความอักษร ใดๆ ก็เรียนเชิญ และยินดีร่วมเป็นสื่อถ่ายทอดวิทยาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการ ด้านการศึกษา เพื่อ...เด็กไทย .... ไม่ใช่..เด็กใคร ครับ 

ด้่วยเหตุผล  2 ประการนี้  ทางผู้จัดทำ  จึงต้องขอแจ้งว่า ในระหว่างการทำการปรับปรุง  อาจมีผลกระทบต่อการเข้าใช้งาน  และอาจเกิดการดีเลย์ ของข้อมูล และบริการต่างๆ จากเว็บไซดนี้ และเว็บหลักของโรงเรียน  จึงต้องขออภัย ในความไม่สะดวก มายัง ณ โอกาศนี้

ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้และการบริการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต..ครับ

เจษบดินทร์  เสือคำ 

Administrator 

7 ธ.ค. 62

กลุ่มเมนูนี้..จะเปิดให้ อัพบริการเร็วๆ นี้  เพื่อง่ายต่อการใช้งานผ่าน สมาร์ท ครับ

ข้อสังเกตุ  * การใช้บริการ เมื่อลากเมาส์ไปยังเมนูเหล่านี้ จะปรากฏรูปมือ พร้อมลิงค์ ไปหน้าบริการ  โดยทุกกล่มเมนู จะปรากฏทางด้าน TAB ขวา แทน เมนูข้อความทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดบริการไปตามแผนการพัฒนา ฯ สารสนเทศ ICT 2/2562 - 1/2563  จึงแจ้งมาเพื่ือทราบ

 
 

 

 

 

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ 
วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์   

ตัวอย่างข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) 
วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ button download ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ button download
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้ดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะนั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ (Internet Service Provider: ISP) ต่างๆ (AIS True CAT และ TOT) ในการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชนและมีการบริหารจัดการแยกกันตามแต่ละผู้ให้บริการ ส่งผลให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ Wi-Fi กับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันดังนั้น สดช. จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign-On) การเข้าใช้งาน Wi-Fi ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi โดยผู้ใช้งานลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าใช้งานบริการ Wi-Fi ของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย Username และ Password เดียวกัน ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

   คู่มือบริการคลิกที่นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปโดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ ดังนี้


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนของโรงเรียน  เมื่ออยู่ในโรงเรียนหรือบริเวณจุดขยายสัญญาณ จะปรากฏหน่้าตา ตามนี้

 

 

 

 

ทำตามคู่มือเลยครับ  

คู่มือการใช้งาน บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wi-Fi Hotspot

สำหรับภายในเครือข่าย เดียวกันเท่านั้น หรือหากอยูุ่ในบริเวณที่ปรากฏ เครือข่ายไวไฟ ASP@wifi